لیست قیمت ها

 صفحه اصلی / لیست قیمت ها

لیست قیمت های اقامتگاه سبحان

اطاق یک تخته
اطاق یک تخته : 1/45٠/٠٠٠ تومان
اطاق دو تخته ویژه
اطاق دو تخته ویژه : 780/٠٠٠ تومان
اطاق دو تخته
اطاق دو تخته : 740/000تومان
اطاق چهار تخته
اطاق چهار تخته : 580/٠٠٠ تومان
اطاق شش تخته
اطاق شش تخته 510/٠٠٠ تومان